ubezpieczenia-tg.pl NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

UBEZPIECZENIE NASTEPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PDF Drukuj Email

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia może obejmować świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci, refundacji kosztów nabycia protez i/lub środków pomocniczych jak również refundacji kosztów leczenia, dziennego świadczenia szpitalnego, zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy czy też kosztów rehabilitacji.

W zależności od zakresu ubezpieczenia ochrona objęte mogą być następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych podczas wykonywania pracy określonej w umowie ubezpieczenia, pobierania nauki, w drodze do i z pracy lub szkoły, a także w życiu prywatnym.