ubezpieczenia-tg.pl UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PDF Drukuj Email


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

 

- obowiązkowe ubezpieczenie regulowane na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dziennik Ustaw z 2003 roku, nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami).
Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie Polski, w tym pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, przyczep, motocykli, motorowerów oraz pojazdów wolnobieżnych.
Ubezpieczenie chroni właściciela lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy wypłaca odszkodowanie na rzecz poszkodowanego, chroniąc tym samym majątek sprawcy i dbając o zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

 

- ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu przez ubezpieczonego lub osoby trzecie m.in. w wyniku zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem lub przedmiotem, zniszczenie w skutek działania sił przyrody, czynników chemicznych lub termicznych, dewastacji, kradzieży pojazdu lub jego części składowych.
Ubezpieczający sam określa zakres ochrony ubezpieczeniowej stosownie do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻEROW

 

Obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego- kierowcy i/lub pasażerów pojazdu mechanicznego.
Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia na terytorium Polski i poza jej granicami. Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE

 

Obejmuje udzielenie ubezpieczonemu i pasażerom pomocy oraz pokrycie kosztów w związku z wypadkiem lub awarią pojazdu, obejmujących (w zależności od wariantu) m.in. holowanie pojazdu, zakwaterowanie w hotelu, pomoc rzeczoznawcy, tłumacza, prawnika, dostarczenie paliwa czy transport bagażu.

ZIELONA KARTA

 

Odpowiednik ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów poruszających się poza granicami UE. Obowiązek legitymowania się Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego (ZK) istnieje na terenie Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy.