ubezpieczenia-tg.pl UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

UBEZPIECZENIE TRANSPORTOWE PDF Drukuj Email

 

MIENIE W TRANSPORCIE KRAJOWYM

 

Oferta kierowana jest do przedsiębiorców przewożących mienie na terytorium RP, transportem wykonywanym przez zawodowego przewoźnika lub transportem własnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewożone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej transportem drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym.

Ubezpieczenie mienia przewożonego transportem zawodowym może być zawarte w zakresie obejmującym szkody powstałe wskutek:

  • ognia, uderzenia piorunu, wybuchu, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, lawiny, obsunięcia się ziemi, upadku statku powietrznego na środek transportu,
  • wypadku, jakiemu uległ środek transportu,
  • rozboju, kradzieży z włamaniem, kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
  • z innych przyczyn losowych, jeżeli w ich następstwie doszło do potłuczenia, połamania, rozbicia, rozsypania, porysowania, podarcia, pogięcia, zgniecenia, poplamienia, zabrudzenia, zamoczenia i wycieku przewożonego mienia.

Mienie przewożone transportem własnym może być ubezpieczone w zakresie obejmującym szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych (ogień, powódź, huragan itp.), wypadku, jakiemu uległ środek transportu, rozboju, kradzieży z włamaniem, kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu, o ile strony nie umówią się inaczej. Dodatkowo mienie może być ubezpieczone od szkód powstałych podczas załadunku lub rozładunku.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest skierowane do spedytorów lub przewoźników wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną zleceniodawców, powierzających mienie spedytorom do transportu.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ubezpieczający (spedytor) ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA

 

Ubezpieczenie kierowane jest do przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz przesyłek w krajowym i/lub międzynarodowym transporcie drogowym.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego wynikająca z zarobkowego przewozu przesyłek w krajowym i/lub międzynarodowym transporcie drogowym z tytułu zawartych umów o przewóz potwierdzonych listami przewozowymi (CMR w transporcie międzynarodowym) lub innymi dokumentami przewozowymi wystawionymi na Ubezpieczającego.

Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego przewoźnika drogowego określonej w ustawie Prawo przewozowe (transport krajowy) i Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR (transport międzynarodowy) za szkody rzeczowe (utratę, ubytek lub uszkodzenie) w przewożonej przesyłce powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie przesyłki.

Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej  może zostać rozszerzony o OC za szkody powstałe wskutek rozboju, OC za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt, OC z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

 

Ubezpieczenie kierowane jest do eksporterów i importerów, przewożących mienie transportem wykonywanym przez zawodowego przewoźnika lub transportem własnym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest eksportowane i importowane mienie przewożone na ryzyko ubezpieczającego transportem drogowym, lotniczym, kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim lub kombinowanym.

Ubezpieczenie obejmuje mienie w transporcie międzynarodowym ubezpieczane jest na warunkach Instytutowych Klauzul Ładunkowych opracowanych przez Instytut Londyńskich Ubezpieczycieli a także szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu mienia powstałe wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, za wyjątkiem ryzyk wyłączonych w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych i ogólnych warunkach ubezpieczenia.