ubezpieczenia-tg.pl UBEZPIECZENIA TECHNICZNE

UBEZPIECZENIA TECHNICZNE PDF Drukuj Email


UBEZPIECZENIE MASZYN I URZADZEŃ OD USZKODZEŃ

Ochroną objęte są maszyny i urządzenia (m.in. podczas eksploatacji, napraw, remontów, montażu i demontażu) a na wniosek ubezpieczającego także zainstalowane na stałe nośniki danych, stanowiące część ubezpieczonych maszyn i urządzeń wraz z danymi na nich zgromadzonymi, jeśli są konieczne do prawidłowego funkcjonowania tych maszyn i urządzeń. ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczającego zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo utraconych maszyn lub urządzeń – z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w OWU. W szczególności ochrona obejmuje szkody będące skutkiem błędów w projektowaniu lub konstrukcji, błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału, eksploatacji, w wyniku niewłaściwej obsługi, wandalizmu, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, niedoboru wody w kotłach maszyn parowych, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego.


UBEZPIECZENIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano – montażowe objęte kontraktem, w tym prace przygotowawcze na terenie budowy wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie powstałej w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót jak również inne, uzgodnione z ubezpieczającym, dodatkowe przedmioty lub koszty zależne od charakteru robót i potrzeb ubezpieczającego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w trakcie realizacji kontraktu, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU.

 

SPRZĘT ELEKTRONICZNY

Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektroniczny i szkody powstałe w wyniku m.in. niewłaściwej obsługi, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych czy defektów materiałowych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody materialne powstałe w sprzęcie, jeżeli uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku nagłego i nieprzewidzialnego zdarzenia losowego, w sposób uniemożliwiający pełnienie funkcji, do których był przeznaczony czy też został utracony w skutek kradzieży z włamaniem lub rozboju.

Ubezpieczenie może również obejmować zewnętrzne nośniki danych, koszty odtworzenia danych zawartych w zbiorach danych, jeśli podlegają one archiwizacji na kopiach zapasowych oraz koszty odtworzenia programów licencjonowanych (oprogramowanie systemowe, oprogramowanie użytkowe produkcji seryjnej lub indywidualnej). Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie danych i nośników.