ubezpieczenia-tg.pl PORDRÓŻ

PODRÓŻ PDF Drukuj Email

 

Ubezpieczenie zawierane na czas podróży odbywanej na terenie Europy i Basenu Morza Śródziemnego ( z wyłączeniem Polski). Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków. Umowa obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego poza granicami RP lub kraju stałego pobytu, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego.

Ochroną objęte są wyłącznie podróże służbowe, odbywane przez Ubezpieczonego w ciągu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, nie trwające dłużej niż 30 dni każda, z wyłączeniem wyjazdów, których celem jest wykonywanie pracy zarobkowej u zagranicznego pracodawcy.

Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za zdarzenia, które mogą się wydarzyć podczas wykonywania pracy, w drodze do/z pracy, a także w życiu prywatnym czyli gwarantuje całodobową ochronę.

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Za koszty leczenia uważa się m.in. koszty z tytułu: leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych czy transportu do placówki medycznej na terenie Polski.

Ubezpieczenie obejmuje także następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmieć Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, o ile wystąpiły u Ubezpieczonego po raz pierwszy.

Ochroną objęty jest także bagaż podróżny należący do Ubezpieczonego. Za bagaż rozumie się m.in. walizy, torby, kufry z zawartością, rzeczy osobiste niezbędne do codziennego funkcjonowania, fotograficzny, kamerę video, przenośny sprzęt audio.